Mikenopa

GDPR


Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost Mikenopa a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00, IČ 264 67 704, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7290 (dále také jako „Správce“) zpracovává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) tyto osobní údaje zákazníků:

  • Příjmení a jméno zákazníka
  • Číslo hotelového pokoje
  • Adresa MAC použitého zařízení
  • Další nezbytné údaje [AK1] týkající se připojení k síti internet

Osobní údaje jsou společností zpracovávány výhradně za účelem plnění jejích zákonných povinností (vyplývajících ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a za účelem splnění smlouvy (poskytnutí služby připojení k internetu). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 6 měsíců. Následně jsou osobní údaje smazány.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem. Správce můžete ve věcech zpracování Vašich osobních údajů kdykoli kontaktovat emailem na adrese gdpr@mikenopa.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR máte právo

  • požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat přístup k těmto osobním údajům,
  • požadovat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a dále
  • uplatnit právo na přenos Vašich osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na Správce s námitkou proti zpracování.


?
NAPOVEDA
povinné